Statut Gimnazjum

S T A T U T
 GIMNAZJUM

ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH
IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W SUCHOŻEBRACH

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)
 2. Ustawa z dnia 28 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z pomniejszymi zmianami)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 21maja 2001r w sprawie ramowych statutów  publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. nr 61, poz. 624) z późniejszymi zmianami.
 4. Konwencja o Prawach Dziecka.
 5. Rozporządzenie MENiS z 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej     wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach  szkół      (Dz.U. z 2002r  nr 51 poz. 458).
 6. Rozporządzenie MENiS z  7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,      klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów  i sprawdzianów w szkołach publicznych  (Dz. U. z 2004r. nr 199 poz. 2046).

Spis treści

Rozdział I
Nazwa i typ szkoły

Rozdział II
Cele i zadania szkoły
 

Rozdział III
Organy szkoły

Rozdział IV
Zakres współdziałania organów szkoły

Rozdział V
Organizacja szkoły

Rozdział VI
Świetlica i stołówka szkolna
 

Rozdział VII
Biblioteka szkolna

Rozdział VIII
Stanowiska kierownicze w szkole

Rozdział IX
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły

Rozdział X
Uczniowie szkoły

Rozdział XI
Ocenianie wewnątrzszkolne

Rozdział XII
Postanowienia końcowe
 

ROZDZIAŁ   I
 
Nazwa i typ szkoły

§ 1

 1. Szkoła nosi nazwę: Zespół Szkół Publicznych im. Henryka Sienkiewicza w Suchożebrach Gimnazjum.
 2. Gimnazjum, zwane dalej „szkołą”, ma siedzibę w Suchożebrach przy ul. Siedleckiej 8.

§ 2

 1. Szkoła jest publiczna i bezpłatna, zapewniająca nauczanie w zakresie trzyletniego Gimnazjum.

§ 3

Nazwa jest używana przez szkołę w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach i stemplach może być używany skrót nazwy.
 
§ 4

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Suchożebry.
 2. Organem nadzorującym szkołę jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania szkoły

§ 5

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz rozporządzeniach wydanych na jej podstawie, a w szczególności zapewnia:

  1.1. wspomaganie ucznia w osiągnięciu możliwie najwyższego stopnia rozwoju osobowego, korzystnego dla niego i dla społeczności, w której żyje i z której dorobku korzysta,

  1.2. zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i kontynuacji nauki na następnym etapie kształcenia,

  1.3. wdrożenie w trakcie nauki do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

  1.4. opanowanie umiejętności poprawnego i swobodnego komunikowania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględnienia poglądów innych ludzi, przygotowanie do publicznych wystąpień,

  1.5. współdziałanie w zespole i pracy w grupie, budzenie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,

  1.6. uczenie się szacunku dla dobra wspólnego, jako podstawy życia społecznego oraz przygotowania się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształcenia postaw patriotycznych,

  1.7. przygotowanie się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości ukierunkowanych na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie.
 2. Działalność edukacyjną – wychowawczą szkoły określa:

  2.1. szkolny zestaw programów nauczania,
  2.2. szkolny zestaw podręczników,
  2.3. program wychowawczy szkoły,
  2.4. szkolny program profilaktyki,
  2.5. szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne (dotyczy klas pierwszych).
 3. Naczelnym celem wychowania jest:

  wszechstronny rozwój osobowy uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym i patriotycznym.
 4. Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego:

  4.1 stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu  i  bezpieczeństwu. Nabywanie podstawowych umiejętności dbania o swoje zdrowie,
  4.2 ukazanie zależności środowiska od działalności człowieka,
  4.3 kształcenie umiejętności do właściwego  korzystania ze środków komunikacji medialnej,
  4.4 integrowanie i koordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska rówieśniczego,
  4.5 upowszechnianie wartości związanych z rodziną poprzez wspieranie wszelki inicjatyw i imprez popularyzujących te wartości,
  4.6 wpajanie zasad dobrego wychowania i kultury osobistej oraz umiejętności przestrzegania tych zasad w życiu społecznym,
  4.7 budzenie wrażliwości moralnej, szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego (rodziny, społeczności lokalnej i państwowej),
  4.8 wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego, w tym koleżeństwa i przyjaźni,
  4.9 kształtowanie tożsamości narodowej w aspekcie tożsamości regionalnej,
  4.10 kształtowanie szacunku dla państwa, symboli narodowych i regionalnych, pielęgnowanie tradycji narodowych,
 5. Cele i zadania szkoły realizują nauczyciele wraz z uczniami na zajęciach edukacyjnych (lekcjach), zajęciach pozalekcyjnych i w działalności pozaszkolnej.

§ 6

 1. Cele i zadania szkoła realizuje poprzez:
  1.1. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości rozwoju psychofizycznego uczniów,
  1.2. umożliwienie wyrównania i likwidowania opóźnień rozwoju psychologicznego uczniów, poprzez organizację zajęć lub klas specjalistycznych, których zasady tworzenia i  organizacji regulują odrębne przepisy,
  1.3. organizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, socjoterapeutycznych i innych w zależności od potrzeb i możliwości szkoły,
  1.4. umożliwienie pobierania nauki przez dzieci niepełnosprawne, zgodnie z indywidualnymi potrzebami, poprzez nauczanie indywidualne i nauczanie zintegrowane,
  1.5. zapewnienie opieki uczniom szczególnie uzdolnionym, poprzez umożliwienie rozwijania zainteresowań uczniów, realizowanie indywidualnych programów lub toków nauki oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie – szczegółowe zasady i tryb zwolnień określają odrębne przepisy,

§ 7

Szkoła ma obowiązek zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów.

§ 8

 1. Zadania opiekuńcze szkoły realizowane są z uwzględnieniem obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
   
  1) zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,
  2) zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę,
  3) przerw międzylekcyjnych (nauczyciele dyżurujący),
  a) nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci i porządek w wyznaczonym rejonie (wg ustalonego harmonogramu),
  b) w uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może zwolnić nauczyciela z dyżuru,
   4) nauczyciel sprawuje opiekę nad uczniami od momentu rozpoczęcia zajęć do ich ukończenia, bez względu na typ i czas ich trwania.
 2. Szkoła otacza szczególną troską:
   
  1) uczniów rozpoczynających naukę w szkole,
  2) uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów wzroku, słuchu  i ruchu,
  3) uczniów, którym z powodu trudnych warunków rodzinnych lub losowych potrzebne są szczególne formy pomocy materialnej (bezpłatne obiady, zakup odzieży, podręczników ) w zależności od pozyskanych środków finansowych,
  4) uczniów umieszczonych w rodzinach zastępczych.

§ 9

 1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej, wskazane jest  by wychowawca prowadził swój oddział przez cały etap edukacyjny.
 3. Na wniosek klasowej rady rodziców, poparty 2/3 głosów rodziców w klasie, dyrektor rozważy możliwość doboru lub zmiany nauczyciela.

ROZDZIAŁ  III
Organy szkoły

§ 10.

 1. Organami szkoły są:

  1) dyrektor szkoły,
  2) rada pedagogiczna,
  3) rada rodziców,
  4) samorząd uczniowski
  5) W szkole może zostać utworzona Rada Szkoły. Zasady Rady i jej kompetencje określają odrębne przepisy.

§11.

 1. Dyrektor szkoły w szczególności:

  1) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
  2) sprawuje nadzór pedagogiczny,
  3) dokonuje oceny pracy nauczycieli,
  4) kieruje pracą rady pedagogicznej jako jej przewodniczący,
  5) realizuje uchwały rady pedagogicznej,
  6) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju  psychofizycznego poprzez  aktywne działania prozdrowotne,
  7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  8) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły,
  9) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa,
  10) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminu w klasach trzecich.
 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 3. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
   
  1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników szkoły,
  2) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
  3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie  odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 12

 1. Organem kolegialnym szkoły jest rada pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy  nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły. Prowadzi on i przygotowuje zebranie rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich  jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem pracy rady.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego.
 4. Rada pedagogiczna obraduje na zebraniach plenarnych.
 5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane: przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane:

  1) z inicjatywy przewodniczącego,
  2) na wniosek organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
  3) z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej,
  4) z inicjatywy rady  rodziców.
 7. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły
 8. O terminie zebrania rady pedagogicznej przewodniczący powiadamia jej członków 3 dni przed terminem i podaje porządek zebrania.
 9. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, informacje o działalności szkoły oraz jeden raz w roku raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły.
 10. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

  1) przygotowanie  projektu statutu lub jego zmian, uchwalenie statutu oraz jego nowelizacje,
  2) ustalanie regulaminu swojej działalności,
  3) zatwierdzanie planów pracy szkoły,
  4) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
  5) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  6) ustalanie organizacji wewnętrznego samokształcenia zawodowego nauczycieli,
  7) uchwalanie programu wychowawczego szkoły, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,
  8) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły,
  9) rada pedagogiczna może:

  - wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej,  przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania,

  - wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych,

  - uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, jeden raz w ciągu danego  etapu  edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie     zdał egzaminu poprawkowego, z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

  10) Oddelegowanie swoich przedstawicieli do pracy w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły.
 11. Rada pedagogiczna opiniuje:
   
  1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
  2) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach tygodniowego rozkładu zajęć,
  3) projekt planu finansowego szkoły,
  4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom nagród i wyróżnień,
  5) propozycje dyrektora szkoły dotyczące kandydatów do powierzania im stanowisk  kierowniczych w szkole,
  6) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły na kolejny okres,
  7) indywidualny program lub tok nauki,
  8)  szkolny zestaw programów nauczania.
 12. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem:

  1) do dyrektora szkoły w sprawie powstania rady szkoły pierwszej kadencji,
  2) o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole do organu uprawnionego do odwołania.

 13. Rada pedagogiczna ma prawo:

  1) wymagać od dyrektora realizacji uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących,
  2) dwukrotnie w ciągu roku otrzymać od dyrektora szkoły ogólne wnioski ze  sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz jeden raz w roku raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły,
  3) do przedstawienia jej przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wyników przeprowadzonego mierzenia jakości pracy szkoły,
  4) do udziału jej przedstawiciela w zespole oceniającym nauczyciela w przypadku odwołania od uprzednio ustalonej oceny.

 14. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i o zaistniałym fakcie niezwłocznie powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 15. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50 % jej członków.
 16. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
 17. Protokół zebrania rady pedagogicznej wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący i protokolant.
 18. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 19. Nieobecność na posiedzeniach rady członkowie usprawiedliwiają jej przewodniczącemu.

§ 13

 1. W szkole działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów w oparciu o ustawę o systemie oświaty. Zawarte są one w regulaminie rady rodziców (zał. nr 1)
 3. Rada  rodziców działa w oparciu o regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. (zał. nr 2)
 4. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw szkoły.
 5. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, rada rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w § 12 pkt.2.
 6. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
   
  Rodzice mają prawo do:
   
  1) znajomości zadań  i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole,
  2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  3) uzyskiwanie  rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce,
  4) uzyskiwania informacji i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci od: wychowawcy, pedagoga  szkoły, poradni psychologiczno pedagogicznej,
  5) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat szkoły,
  6) znajomości statutu szkoły,
  7) zapoznania się z treścią raportu z wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedstawianego raz w roku przez dyrektora szkoły.
  7. Podstawowymi formami współpracy nauczycieli z rodzicami są rozmowy indywidualne
  z rodzicami w szkole i zebranie klasowe rodziców. Częstotliwość organizowania stałych zebrań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze powinna wynosić nie mniej niż trzy razy do roku.

§ 14

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie.
 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa  regulamin opracowany przez radę samorządu uczniowskiego.
 3. Rada samorządu uczniowskiego wybierana jest przez ogół uczniów raz w roku  w miesiącu maju, w głosowaniu tajnym i powszechnym.
 4. Reprezentantem ogółu uczniów jest rada samorządu uczniowskiego, która może przedstawiać dyrektorowi szkoły, radzie pedagogicznej oraz radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji  podstawowych praw uczniów, takich jak:
   
  1) prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi  wymaganiami,
  2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
  4) prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
  5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej ora rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
  6) prawo wyboru nauczyciela – opiekuna samorządu.

 5. Rada samorządu uczniowskiego, opiekun samorządu, wicedyrektor i rzecznik spraw uczniowskich tworzą zespół, który przyjmuje i rozpatruje wnioski i opinie oraz postulaty uczniów, w szczególności dotyczące realizacji praw i obowiązków ucznia.
 6. Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i programów opracowanych przez radę samorządu uczniowskiego.
 7. Wychowawcy klas i opiekun samorządu uczniowskiego mają obowiązek udzielania  pomocy organizacyjnej i merytorycznej samorządowi uczniowskiemu.
 8. Dyrektor szkoły spotyka się z radą samorządu uczniowskiego na jej wniosek.

§ 15

 1. W szkole mogą działać wolontariusze, stowarzyszenia i organizacje, w szczególności  organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 2. W szkole działa Rzecznik Praw Ucznia, wybierany co roku w wyborach powszechnych i tajnych.
   
   
  ROZDZIAŁ  IV
   
  Zakres współdziałania organów szkoły

§ 16

 1. Zapewnia się każdemu z organów szkoły możliwości swobodnego działania  i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i szczegółowo w regulaminach pracy.
 2. Umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły.
 3. Zapewnia się bieżącą wymianę informacji między organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.
   
   
  ROZDZIAŁ  V
  Organizacja szkoły

§ 17

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji  roku szkolnego.

§ 18

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku'
 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników  szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych z budżetu i ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

§ 19

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor szkoły ustala tygodniowy  rozkład zajęć określających organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 20

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej szkoły, których wymiar określają ramowe plany nauczania są:
   
  1) obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne,
  2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, organizowane dla uczniów mających trudności w nauce, korekcyjno-kompensacyjne wspomagające rozwój dzieci i młodzież z zaburzeniami rozwojowymi,
  3) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

§ 21

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego, uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i podstawą programową kształcenia ogólnego dla trzyletnich gimnazjów.

§ 22

 1. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki oraz na zajęciach dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń.
 2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń laboratoryjnych  w oddziałach powyżej 30 uczniów.
 3. Zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach od 12 do 26 uczniów.
 4. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów, mniej niż 12, lub mniej niż 30 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust.1 i ust.2 można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę.

§ 23

 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno – wychowawcze prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

§ 24

 1. Niektóre zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, koła zainteresowań i inne zajęcia  nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach klasowych, międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów.
 2. Zajęcia, o których mowa w ust.1 są organizowane w ramach posiadanych przez  szkołę środków finansowych.

§ 25

 1. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły lub za jego zgodą z poszczególnymi nauczycielami, a zakładem kształcenia nauczycieli lub wyższą szkołą.

ROZDZIAŁ  VI
Świetlica i stołówka szkolna

§ 26

 1. W szkole działa świetlica dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców, oczekiwanie na autobus, nie uczęszczających na lekcje religii i koła zainteresowań

§ 27

 1. Celem świetlicy jest zapewnienie uczniom stosownie do potrzeb zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

§ 28

 1. Zadania świetlicy:

1) organizowanie pomocy w nauce, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej
2) organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach i na powietrzu,
3) rozwijanie zainteresowań, zamiłowań indywidualnych wychowanków,
4) kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia,
5) kształtowanie nawyków  umiejętnego organizowania kulturalnej rozrywki, spędzania wolnego czasu,
6) rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności,
7) współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów uczęszczających do świetlicy,
8) zapewnienie uczniom możliwości higienicznego spożycia ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

§ 29

 1. Świetlica realizuje swoje zadania w oparciu o roczne i okresowe plany pracy  wychowawców, tygodniowe i dzienne rozkłady zajęć opracowane na podstawie planu pracy szkoły.

§ 30

 1. Świetlica prowadzi zajęcia w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza nie powinna przekraczać 25 uczniów.

§ 31

 1. Czas pracy  świetlicy ustala się na podstawie zgłoszeń rodziców.

§ 32

 1. Korzystanie ze świetlicy jest bezpłatne.

§ 33

 1. Wychowankowie świetlicy przyjmowani są na podstawie karty zgłoszenia. Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy określa regulamin świetlicy zatwierdzony przez dyrektora szkoły.

§ 34

 1. Szkoła zapewnia wszystkim chętnym dzieciom obiady w stołówce szkolnej.
 2. Odpłatność za korzystanie z obiadu ustala dyrektor szkoły na podstawie aktualnych kosztów przygotowania posiłku.
 3. Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, mogą być częściowo lub  całkowicie zwolnieni z odpłatności, o ile szkoła zdobędzie fundusze na ten cel.
   

ROZDZIAŁ  VII
Biblioteka i czytelnia szkolna

§ 35

 1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolna służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

§ 36

 1. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych uczniów, nauczycieli, wychowawców, pracowników administracji, a także mieszkańców gminy Suchożebry, prowadzi działalność biblioteczną niezbędną w procesie kształcenia i doskonalenia kadry pedagogicznej, umożliwia prowadzenie pracy twórczej, stwarza warunki dla rozwoju życia umysłowego i kulturalnego czytelników. Biblioteka prowadzi dokumenty piśmiennicze oraz zapisy obrazu i dźwięku pod kątem potrzeb programowych szkoły i wytycznych jednostki administracyjnej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki.

§ 37

 1. Dla osiągnięcia tych celów biblioteka:
   
  1) gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory,
  2) gromadzi lektury szkolne, książki z dziedziny pedagogiki i nauk pokrewnych publikacje dotyczące regionu i zbiory specjalne,
  3) prowadzi działalność informacyjno-bibliograficzną, dostosowaną do potrzeb użytkowników,
  4) prowadzi działalność popularyzatorską, dydaktyczną i wychowawczo-opiekuńczą.
 2. Biblioteka współdziała z innymi bibliotekami szkolnymi oraz bibliotekami miejskimi.
 3. Prawa i obowiązki czytelnika określa regulamin biblioteki zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
 4. Czas pracy biblioteki dostosowany jest do czasu pracy szkoły. Bezpośredni nadzór nad działalnością biblioteki pełni zastępca dyrektora szkoły.

§ 38

 1. Praca dydaktyczna.

1) bibliotekarz prowadzi zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej,
2) ustala i organizuje harmonogram zajęć inspirujących  rozwój czytelnictwa (konkursy czytelnicze, dyskusje, spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy, kiermasze),
3) przygotowuje wystawy nowości, pomaga w wyszukiwaniu materiałów upamiętniających wydarzenia i rocznice obchodzone na terenie szkoły, zgodnie z planem pracy szkoły,
4) rozwija zainteresowania czytelnicze uczniów.

§ 39

 1. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada materialnie za powierzone mu mienie i jego stan.
   
  ROZDZIAŁ  VIII
   Stanowiska kierownicze w szkole

§ 40

 1.  W szkole tworzy się stanowisko wicedyrektora, jeżeli liczba oddziałów będzie nie mniejsza niż 12
 2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 3. Osoby zatrudnione na stanowiskach kierowniczych podlegają bezpośrednio  dyrektorowi szkoły.
   
  § 41
 4. Zadania, obowiązki i uprawnienia wicedyrektora:
   
  1) przygotowuje projekty dokumentów programowo- organizacyjnych szkoły,

- plany pracy,
- tygodniowy rozkład zajęć,
- kalendarz imprez,
- informacje o stanie wykonania zadań objętych zakresem przydzielonych mu czynności.

2) pełni obowiązki dyrektora w przypadku jego nieobecności w szkole,
3) organizuje i koordynuje bieżący tok działalności pedagogicznej, wychowawczo-opiekuńczej.
4) Prowadzi czynności związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli.
5) Sprawuje nadzór nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu.
6) Jest bezpośrednim przełożonym z upoważnienia dyrektora powierzonych mu nauczycieli.
7) Decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego, wychowawczego  i opiekuńczego w całej szkole.
8) Ma prawo wnioskowania do dyrektora szkoły w sprawach nagród oraz kar  porządkowych tych nauczycieli, których jest bezpośrednim przełożonym. Ma prawo do formułowania projektu oceny pracy podległych mu nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo-opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców.

ROZDZIAŁ  IX
Nauczyciele i inni pracownicy szkoły
 
§ 42

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1,określają odrębne przepisy.
 3. Nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych; organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

§ 43

 1. Do obowiązków nauczycieli i innych pracowników szkoły należy:
   
  1)  wykonywanie należycie swojej pracy zgodnie z zakresem czynności,
  2) przestrzeganie dyscypliny pracy,
  3) dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym celu odpowiedniej inicjatywy,
  4)  dbanie o dobro zakładu i jego mienie.
  5) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 44

 1. Prawa i obowiązki nauczyciela reguluje Karta Nauczyciela, a w sprawach nie objętych kartą, Kodeks Pracy.
 2. Formalny przydział przedmiotów nauczania, wychowawstw, opiekuństw nad kołami  reguluje na początku roku szkolnego arkusz organizacji szkoły i wykaz zadań dodatkowych.
   
  § 45
   
  1. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:
   
  1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  2) systematyczne i rzetelne przygotowanie się do prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz ich realizowanie zgodnie z tygodniowym rozkładem i zasadami współczesnej dydaktyki,
  3) kształtowanie umiejętności obiektywnego wartościowania i oceniania poznanych aktów, wydarzeń, zjawisk i procesów,
  4) informowanie rodziców, wychowawcę klasy, dyrekcję, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów,
  5) zapewnienie warunków optymalnego rozwoju uczniów przez treści nauczanego przedmiotu oraz osobisty przykład i wartościowe, naukowe, moralne oddziaływania wychowawczych,
  6) obiektywizm i bezstronność w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,
  7) dbałość o pomoce dydaktyczne i powierzony sprzęt – wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
  8) branie udziału w różnych formach doskonalenia zawodowego w szkole i organizowanych przez instytucje wspomagające szkoły,
  9) prowadzenie prawidłowej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej.

2. Zadania nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa  dzieci w czasie lekcji, zajęć i przerw w obiektach  szkolnych
a) każdy nauczyciel  musi systematycznie kontrolować miejsce, gdzie prowadzi zajęcia:
b) dostrzeżone  zagrożenie (pęknięte i rozbite szyby, odsłonięte przewody elektryczne, ostre przedmioty, uszkodzone sprzęty i narzędzia) musi usunąć sam nauczyciel, albo niezwłocznie zgłosić kierownictwu szkoły,
c) nauczyciel odpowiedzialny jest za kontrolę obecności uczniów na każdej lekcji,
d) wychowawca odpowiedzialny jest za wyjaśnienie przyczyny nieobecności ucznia w szkole,
e) nauczyciel prowadzący zajęcia z w - f odpowiedzialny jest za sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć a także dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów,
f) nauczyciele uczący w - f muszą dostosować wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów.

3. Bezpieczeństwo na wycieczkach, biwakach i imprezach szkolnych:
a) na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki lokalnej w granicach miejscowości) oraz w imprezie turystycznej - kierownik musi uzyskać zgodę rodziców uczniów,
b) wszystkie wycieczki i imprezy szkolne wymagają wypełnienia "Karty wycieczki" i wpisu do zeszytu wycieczek,
c) obowiązkiem każdego opiekuna grupy jest ciągłe liczenie uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu do celu,
d) kierownik wycieczki (biwaku) wydaje polecenia uczestnikom, a w razie wypadku podejmuje decyzje, tak jak dyrektor szkoły i odpowiada za nie,
e) podczas wycieczki do lasu szczególną uwagę zwracamy na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i możliwość zagubienia się uczestników,
f) nie wolno organizować żadnych wyjść poza teren szkoły w wypadku: ulewnego deszczu, burzy, śnieżycy i gołoledzi,
g) kierownikiem na wycieczce może być każdy nauczyciel (pracownik pedagogiczny szkoły) z ukończonym kursem kierowników wycieczek,
h) opiekunem grupy może być każdy nauczyciel,
i) grupa rowerowa wraz z opiekunem nie może przekraczać 15 osób,
j) jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miejscowość i nie korzysta z publicznych środków lokomocji to jeden opiekun przypada na 30 uczniów,
k) jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto, korzysta z publicznych środków lokomocji, bierze udział w biwaku to jeden opiekun przypada na 15 uczniów,
l) każda grupa wychodząca poza teren szkoły zobowiązana jest zabierać ze sobą apteczkę z podstawowymi lekami,
m) kierownik i opiekunowie odpowiedzialni są za porządek w autokarze, w publicznych środkach lokomocji i na trasie wycieczki.

4. Pełnienie dyżurów nauczycielskich
• Dyżury na terenie szkoły i placu szkolnym pełnią nauczyciele zgodnie z ustalonym regulaminem.
5. Postępowanie nauczycieli po zaistnieniu wypadku uczniowskiego.

1) Jeżeli zdarzy się wypadek uczniowski na zajęciach w obiekcie szkolnym lub w czasie przerwy - każdy nauczyciel, który jest jego świadkiem natychmiast wykonuje następujące czynności
a) doprowadza poszkodowanego do gabinetu pielęgniarki szkolnej, zawiadamiając zaraz potem dyrektora (wicedyrektora, kierownika świetlicy, pedagoga szkolnego). Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą - prosi o nadzór nad swoją klasą kolegę/koleżankę uczącego w najbliższej sali,
b) jeśli gabinet pielęgniarki jest nieczynny, nauczyciel przekazuje poszkodowanego dyrektorowi (wicedyrektorowi, kierownikowi świetlicy, pedagogowi szkolnemu), który już bierze dalszą odpowiedzialność za udzielenie pomocy,
c) jeśli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń - miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu,
d) jeśli wypadek zdarzyłby się w godzinach wieczornych (bale, dyskoteki itp.) - gdy nie ma dyrektora (wicedyrektora szkoły, kierownika świetlicy, pedagoga szkolnego) - nauczyciel sam decyduje o postępowaniu. W każdym trudniejszym przypadku wzywa Pogotowie Ratunkowe oraz zawiadamia telefonicznie dyrektora (wicedyrektora szkoły), następnie zawiadamia rodziców,
e) jeśli wypadek zdarzyłby się w czasie wycieczki (biwaku) - wszystkie stosowne decyzje podejmuje kierownik imprezy i odpowiada za nie.
6. Zadania dyrekcji, nauczycieli i innych pracowników szkoły w wypadku pożaru i akcji ewakuacyjnej.
1) Jeżeli zdarzy się pożar lub zaistnieje inne niebezpieczeństwo (np. informacja podłożenia bomby) ogłaszana jest akcja ewakuacyjna
2) Wszyscy pracownicy szkoły postępują  zgodnie z instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i instrukcji postępowania na wypadek podłożenia bomby, które stanowią załącznik do niniejszego statutu.

§ 46
 
1. Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły za:
 
1) poziom wyników nauczania i wychowania w zakresie przydzielonego przedmiotu i powierzonych mu uczniów,
2) stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych,
3) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem ucznia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych i w czasie swoich dyżurów,
4) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,
5) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły przydzielonego mu przez dyrektora szkoły, wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
 
§ 47
 
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem
jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału
oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.
2. Nauczyciele mogą tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne
zespoły problemowo – zadaniowe.
3. Pracą zespołu nauczycieli kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora.
4. Cele i zadania zespołu:
 
1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania,
3) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,
5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
 
§ 48
 
1. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami poprzez:
 
1) organizowanie i realizowanie procesu wychowania w zespole klasowym,
2) współdziałanie z nauczycielami przedmiotów, uczniami i rodzicami,
3) ustalanie ocen zachowania swoich wychowanków,
4) prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy i każdego ucznia (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne, dokumentacja wychowawcy klasowego).
 
§ 49
 
1. W szkole zatrudniony jest pedagog szkolny, który jest członkiem rady pedagogicznej.
 
2. Do zadań pedagoga należy:
 
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analiza niepowodzeń szkolnych,
2) określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
3) działania na rzecz organizowania pomocy materialnej i opieki uczniom znajdującym się w trudnych warunkach,
4) dbanie o przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka – pedagog jest rzecznikiem praw uczniów,
5) współpraca z nauczycielami, pielęgniarką i rodzicami,
6) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności wychowawczych własnych dzieci.
 
3. Bezpośredni nadzór nad pracą pedagoga sprawuje dyrektor szkoły, który również
określa szczegółowy zakres czynności pedagoga.
 
ROZDZIAŁ  X
Uczniowie szkoły
 
§ 50
 
1. Nauka w gimnazjum jest obowiązkowa.
 
§ 51
 
1. Do szkoły uczęszczają uczniowie zamieszkali w obwodzie Gimnazjum.
 
Do szkoły przyjmowane są:
 
1) z urzędu – uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły,
2) na prośbę rodziców, dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na przyjęcie dzieci  zamieszkałych poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca.
2. Uczeń do klasy pierwszej zapisywany jest do księgi ewidencji z rocznym wyprzedzeniem na podstawie pisemnego wykazu Ewidencji Ludności prowadzonej przez Urząd Gminy w Suchożebrach oraz dowodu osobistego rodziców lub innego dowodu tożsamości.
 

§ 52
 
1. Do klasy programowo wyższej  przyjmuje się uczniów na podstawie:
 
1) świadectwa ukończenia klasy niższej w gimnazjum publicznym lub niepublicznym o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,
2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania.

§ 53
 
1. Rodzice ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:
 
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych.
 
§ 54
 
1. Dyrektor gimnazjum sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez uczniów zamieszkałych w obwodzie tej szkoły, a w szczególności:
 
1) kontroluje wykonanie obowiązków, o których mowa w § 52 ust.1 pkt.1, 2,
2) prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego.
 
§ 55
 
1. Nie spełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
§ 56
 
1. Prawa ucznia.
Każdy uczeń jako członek szkolnej społeczności,  bez względu na swój wiek i funkcję w szkole, ma prawo do:
 
1) ochrony i poszanowania swojej godności, swego dobrego imienia oraz swojej własności osobistej,
2) swobody wyrażania myśli i przekonań,  w szczególności światopoglądowych religijnych oraz dotyczących życia szkoły,
3) właściwego zorganizowanego procesu kształcenia, wychowania i opieki:
 zgodnie z zasadami higieny umysłowej,
 życzliwego i podmiotowego traktowania,
 pomocy w przypadku trudności w nauce,
 rozwijania zainteresowań, zdolności,
 sprawiedliwej, rzetelnej oceny swego zachowania i postępów w nauce,
 opieki wychowawczej i bezpiecznych warunków pobytu w szkole,
 pomocy materialnej,
 do opieki psychologiczno-pedagogicznej,
 korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętów, środków dydaktycznych za zgodą i pod opieką nauczyciela,
 ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
 korzystania z księgozbioru biblioteki,
 wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową,
 zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole i poza szkołą.

4) znajomości statutu szkoły i innych pisemnych informacji jego dotyczących,
5) składania wniosków i skarg dotyczących życia szkolnego do wychowawcy, nauczycieli, opiekuna Samorządu Uczniowskiego i dyrektora szkoły,
6) nietykalności osobistej, wolności od przemocy fizycznej i psychicznej.
 

§ 57
 
1. Nikt nie ma prawa do wykorzystywania swojej przewagi: wieku, funkcji lub siły fizycznej, do łamania godności i praw innego człowieka.
 
§ 58
 
1. Każdy uczeń ma obowiązek:
 
1) znać i przestrzegać postanowienia zawarte w statucie szkoły,
2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, należycie się do nich przygotowywać oraz właściwie zachowywać się w ich trakcie,
3) usprawiedliwiać w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych,
4) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,
5) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
6) dbać i odpowiadać za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój psychofizyczny,
7) dbać o schludny wygląd oraz nosić jednolity strój szkolny:
a) noszenie jednolitego stroju szkolnego jest obowiązkowe,
b) w dni powszednie strój szkolny ucznia  składa się z koszulki i bluzy w kolorze oliwkowo – pomarańczowym z logo szkoły,
c) podczas uroczystości i świąt uczniowie noszą strój galowy, (biała bluzka/koszula, granatowe/czarne spodnie lub spódnica),
d) ubrania nie mogą odsłaniać brzucha, eksponować bielizny osobistej itp.,
e) do szkoły uczeń przynosi obuwie na zmianę o miękkiej, jasnej podeszwie,
f) fryzury uczniów (dziewcząt i chłopców muszą odpowiadać zasadom higieny, a także nie mogą przeszkadzać w pisaniu, czytaniu, czy na lekcjach wychowania fizycznego,
g) uczniowie nie farbują włosów, nie robią dredów itp.
h)  w szkole uczniowie nie noszą kolczyków w nosie, w pępku, na brwiach, na brodzie, w języku oraz nie robią tatuaży
i) na zajęciach wychowania fizycznego podporządkować się decyzjom nauczyciela dotyczącym zdjęcia biżuterii,
j) uczniowie nie przychodzą do szkoły w makijażu i z pomalowanymi paznokciami,
8) respektować warunki  korzystania  z telefonów  komórkowych oraz  innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły:
a) uczniowie mogą posiadać telefon komórkowy w szkole,
b) przyniesionego telefonu nie można używać podczas zajęć lekcyjnych, bibliotecznych, świetlicowych itp.
c) Uczniowie przynoszą telefon do szkoły na własną odpowiedzialność,
d) W razie nieprzestrzegania powyższych zasad nauczyciel lub dyrektor szkoły ma prawo odebrać uczniowi telefon lub inne urządzenie elektroniczne,
e) Odebrany uczniowi telefon lub inne urządzenie elektroniczne jest zwracane rodzicowi ( prawnemu opiekunowi) ucznia
9) respektować uchwały i zalecenia organów szkoły.

§ 59
 
1. Uczeń jest nagradzany za bardzo dobre wyniki w nauce i w sporcie, nienaganną kulturę osobistą. reprezentowanie szkoły oraz udział w imprezach ogólnoszkolnych oraz pracach na rzecz klasy i szkoły.
Nagrodą może być:
 
1) pochwała wychowawcy na forum klasy i zebraniu rodziców,
2) na wniosek wychowawcy – pochwała dyrektora szkoły na forum szkoły,
3) dyplom za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie
4) list pochwalny dla rodziców  uczniów klas VI, którzy otrzymali średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie,
5) nagroda książkowa za:
 
a. promocję lub ukończenie szkoły, gdy średnia ocen wynosi co najmniej 4,75  i wzorowe lub  bardzo dobre zachowanie w klasach IV-VI i wyróżniające się  osiągnięcia   edukacyjne w klasach I-III,
b. zajęcie I miejsca w szkolnych konkursach przedmiotowych lub artystycznych,
c. aktywną pracę w organizacjach szkolnych,
d. wysokie lokaty sportowe,
e. wybór na ucznia roku – zgodnie z regulaminem.
 
2. Przydział nagród uzależniony jest od środków pozyskanych przez szkołę.
 
§ 60
 
1. Uczniowie, którzy uchybiają swoim obowiązkom mogą być ukarani
 
1) upomnieniem wychowawcy klasy,
2) naganą wychowawcy klasy,
3) upomnieniem dyrektora szkoły,
4) naganą dyrektora szkoły,
5) karnym przeniesieniem do klasy równorzędnej,
6) przeniesieniem ucznia do innej szkoły przez kuratora oświaty na wniosek dyrektora szkoły w przypadku gdy:
 
 zastosowane kary zawarte w ust. 1 pkt 1-6 nie wpłynęły wychowawczy na poprawę jego zachowania,

 zachowanie ucznia zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu, innych uczniów, pracowników szkoły,
7) decyzje o zastosowaniu kary wymienionej w pkt. 6, podejmuje rada pedagogiczna.


§ 61
 
1. Wszystkie stosowane kary nie mogą naruszać nietykalności i godności osobistej.
 
2. Kara wymierzona może być na wniosek:
 
1) wychowawcy klasy, nauczyciela szkoły,
2) samorządu klasowego i samorządu uczniowskiego szkoły,
 
3. Uczeń ma prawo odwołania się od kary, jeżeli jego zdaniem lub zdaniem jego
 rodziców jest nieuzasadniona:
 
1) do rady pedagogicznej przez  wychowawcę klasy,
2) do rady pedagogicznej przez rzecznika praw uczniowskich,
3) do dyrektora szkoły osobiście i za pośrednictwem rodziców.

4. Szkoła za pośrednictwem wychowawcy klasy informuje rodziców uczniów (prawnych opiekunów ) o przyznanej uczniowi nagrodzie, wyróżnieniu lub zastosowaniu wobec niego kary.
 
5. O zastosowaniu kary wymienionej w § 59 ust.1 pkt. 4,5, 6 wobec ucznia, szkoła informuje pisemnie jego rodziców (prawnych opiekunów).
 
6. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć odwołanie od udzielonej kary w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma do dyrektora szkoły.
 
1) dyrektor szkoły rozpatruje wniesione odwołanie i podejmuje ostateczną decyzję uzasadniając postanowienie na piśmie w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.
 
7. Rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia mają prawo wnieść skargę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jeżeli decyzja dyrektora szkoły ich nie satysfakcjonuje.

 

 

 


ROZDZIAŁ XI
Ocenianie wewnątrzszkolne

§ 62
 
1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania.
 
§ 63
 
1. Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu:
 
1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2) pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
3) motywowanie ucznia do dalszej pracy,
4) dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się i zachowaniu oraz o specjalnych uzdolnieniach ucznia,
5) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 
2. Wewnątrzszkolny system oceniania obejmuje:
 
1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
2) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w  szkole, o której mowa w § 70 ust.1, i § 71 ust. 1
3) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
4) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według  skali, o której mowa w § 70 ust.1, i § 71 ust. 1.
5) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz   rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
6) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 
§ 64

1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego  informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o :
 
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych  śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych  i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia,
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 
2. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich    rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, a także o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż  przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 
§ 65
 
1. Oceny są jawne zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców (prawnych opiekunów). Na wniosek ucznia lub jego rodziców ( prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione prace pisemne kontrolne oraz  inna dokumentacja dotycząca oceniania  ucznia są udostępnione uczniowi lub jego rodzicom ( prawnym opiekunom).
2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia  ustaloną ocenę.
 
§ 66
 
1. Nauczyciel jest obowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i deficyty rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
2. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki i plastyk należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany  przez ucznia  w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.
3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia następuje na podstawie tego orzeczenia. 
4. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzi się, że poziom osiągnięć  edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie  programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stworzy uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 
§ 67
 
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego i informatyki.
2. Decyzję o  zwolnieniu ucznia z zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach wydanej przez lekarza  na czas określony w tej opinii.
3. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”.
4. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów )oraz na    podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni  specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całego okresu kształcenia w szkole.
 
§ 68
 
1. Terminy klasyfikacji – ustala się w szkole 2 okresy:
 
I okres - od dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych do 31 stycznia,
II okres – od 1 lutego do  dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.
 
§ 69
 
1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia  z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania   i zachowania ucznia, ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2. O przewidywanym dla ucznia śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym  stopniu niedostatecznym należy powiadomić ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów)  ustnie lub pisemnie na miesiąc przed jego zakończeniem. Datę i sposób informacji należy odnotować w dzienniku lekcyjnym.
3. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.
4. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.
5. Zasady zmiany oceny ustalonej niezgodnie z przepisami prawa:

1) uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, ze roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
2) w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły, powołuje komisję, która:
a) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych – przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
b) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.2 pkt. a uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami),
4) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpi do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
5) w skład komisji, o której mowa w ust.2 wchodzą:

W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych
a) dyrektor albo wicedyrektor szkoły  – jako przewodniczący komisji,
b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;
 
W przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) dyrektor albo wicedyrektor szkoły  – jako przewodniczący komisji,
b) wychowawca klasy,
c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
e) pedagog,
d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
e) przedstawiciel rady rodziców.
7) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły,
8)  ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania  nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 76 ust.1,
9) z prac komisji sporządza się protokół  zawierający w szczególności:
 
W  przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a) skład komisji,
b) termin sprawdzianu,
c) zadania (pytania) sprawdzające,
d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę
 
W  przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a) skład komisji,
b) termin posiedzenia komisji,
c) wynik głosowania,
d) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.
 
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 
10) przepisy pkt 1– 7 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego,  z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia tego  egzaminu. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

6. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania.
1) na tydzień przed rocznym  klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz wychowawca klasy są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.
2) uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mają prawo w ciągu 5 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej złożyć wniosek do dyrektora szkoły o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych lub rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania
3) w  przypadku odwołania od przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych:
a) dyrektor nie później niż 3 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej powołuje zespół w celu przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy i umiejętności ucznia i ustaleniu ostatecznej oceny z zajęć edukacyjnych.

W skład zespołu wchodzą:

- dyrektor lub wicedyrektor,
- nauczyciel uczący danego przedmiotu,
- nauczyciel takiego samego lub pokrewnego przedmiotu,

b) sprawdzian składa się z części pisemnej i ustnej, obejmuje całoroczne treści programowe nauczania, z tym że  sprawdzian z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki, informatyki składa się z części praktycznej i ustnej,
c) z przeprowadzonego sprawdzianu  sporządza się protokół,
d) termin sprawdzianu, o którym mowa w pkt. b uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami  (prawnymi opiekunami),
e) uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych nie przystąpi do sprawdzianu w wyznaczonym terminie otrzyma roczną ocenę ustaloną wcześniej przez nauczyciela.
4) w przypadku odwołania od przewidywanej oceny zachowania, dyrektor szkoły nie  później niż 3 dni przed terminem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej powołuje  zespół w celu rozpatrzenia wniosku;
a) w skład zespołu, o którym mowa w pkt 4 wchodzą:
o dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący,
o wychowawca klasy,
o pedagog szkoły,
o 2 nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w danej klasie,
o przewodniczący zespołu klasowego
b) decyzję o zmianie oceny zachowania ucznia na wyższą niż przewidywana podejmuje się w drodze głosowania, zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu. Ocena ustalona przez zespół jest ostateczna.
c) z prac zespołu sporządza się protokół (skład zespołu, termin posiedzenia, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem),
 
§ 70
 
1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia
edukacyjne, a ocenę zachowania – wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii
nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne w danej klasie, zespołu klasowego
oraz ocenianego ucznia.
 
§ 71
 
1. Oceny bieżące i oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się wg skali:
- stopień celujący 6
- stopień bardzo dobry 5
- stopień  dobry 4
- stopień dostateczny 3
- stopień dopuszczający 2
- stopień niedostateczny 1
W ocenianiu bieżącym dopuszcza się rozszerzoną skalę stopni przez stosowanie znaków  „+”, „-„.
 
§ 72
 
1. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych:

1) stopień celujący  otrzymuje uczeń, który:

- posiada wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania zajęć edukacyjnych w danej klasie,
- samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia,
- biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych nietypowych, innych niż na lekcjach, przedstawia twórcze i oryginalne rozwiązania,
- osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach, zawodach sportowych i innych na szczeblu pozaszkolnym;

2) stopień bardzo dobry  otrzymuje uczeń, który:

- opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem zajęć edukacyjnych w danej klasie,
- sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami,
- rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania,
- potrafi zastosować posiadaną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

3) stopień dobry  otrzymuje uczeń, który:

- posiada wiadomości i umiejętności umożliwiające zrozumienie większości materiału,
- potrafi samodzielnie pracować z podręcznikiem i materiałem źródłowym,
- ustnie i pisemnie stosuje terminologię typową dla danych zajęć edukacyjnych,
- rozwiązuje typowe problemy z wykorzystaniem poznanych metod oraz różnorodnych źródeł informacji,
- bierze aktywny udział w zajęciach, sprawnie pracuje w grupie;

4) stopień dostateczny  otrzymuje uczeń, który:

- opanował podstawowe, niezbędne na danym etapie kształcenia wiadomości i umiejętności na tyle, że jest w stanie czynić dalsze postępy w uczeniu się,
- rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności z minimalną pomocą nauczyciela,
- samodzielnie rozwiązuje problemy najprostsze i najbardziej uniwersalne,
- próbuje porównywać, wnioskować, zajmować stanowisko,
- wykazuje aktywność podczas zajęć;
 
5) stopień dopuszczający  otrzymuje uczeń, który:

- opanował treści konieczne, przewidziane w postawie programowej,
- ma braki w wiadomościach, ale nie przekreślają one możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z zajęcia edukacyjnego w ciągu dalszej nauki,
- przejawia gotowość do przyswajania nowych wiadomości
- współpracuje z nauczycielem, korzysta z jego uwag i pomocy;
 
6) stopień niedostateczny  otrzymuje uczeń, który:

- nie opanował koniecznych treści przewidzianych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
-  nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela.
 
§ 73

1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły
2. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:
 
1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
3) dbanie o honor i tradycje szkoły,
4) dbanie o piękno mowy ojczystej,
5) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,
7) okazywanie szacunku innym osobom,
8) noszenie jednolitego stroju szkolnego.
3. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali:


- wzorowe
- bardzo dobre
- dobre
- poprawne
- nieodpowiednie
- naganne
 
4. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:
1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ale może mieć wpływ na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły,

5. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy uwzględniając;
1) ocenę zespołu klasowego,
2) opinię nauczycieli uczących w danej klasie,
3) samoocenę ucznia
 
6. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 69 ust. 8
 
7. Ustala się następujące kryteria ocen śródrocznych i rocznych zachowania:
 
1) Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który;
 wzorowo spełnia wszystkie wymagania szkolne, jest pozytywnym wzorem do naśladowania dla innych uczniów w szkole i środowisku
 wyróżnia się wysoką kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły, uczniów i innych osób ze swojego otoczenia, prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach i imprezach organizowanych przez szkołę oraz poza szkołą,
 wykazuje własną inicjatywę w pracy na rzecz szkoły i środowiska,
 aktywnie pracuje w zespole, odgrywa ważną rolę w integrowaniu grupy rówieśniczej,
 aktywnie i samodzielnie rozwija własne zainteresowania i zdolności w szkole i poza nią,
 dba o honor i tradycje szkoły.

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
 wywiązuje się z wszystkich obowiązków szkolnych,
 cechuje się wysoką kulturą osobistą wobec dorosłych i rówieśników,
 jest kreatywny, bierze aktywny udział w pracy na rzecz szkoły i środowiska,
 rozwija swoje zainteresowania i zdolności uczestnicząc w różnych formach zajęć,
 -  bezkonfliktowo i aktywnie pracuje w grupie.

3) Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
 wywiązuje się ze swoich obowiązków uczniowskich,
 zna zasady kulturalnego zachowania,
 bezkonfliktowo pracuje w grupie,
 pracuje na miarę swoich możliwości i warunków,
 szanuje mienie społeczne,
 przestrzega zasad zdrowia, higieny i estetyki,
 nie używa wulgarnych słów, określeń i gestów.
 
4) Ocenę poprawną  otrzymuje uczeń, który:
 w szkole zwykle pracuje na miarę swoich możliwości,
 stara się nie lekceważyć osób dorosłych i rówieśników,
 przestrzega podstawowych zasad higieny osobistej, estetyki,
 nie ulega nałogom i nie namawia do nich kolegów,
 mogą mu się zdarzyć sporadyczne spóźnienia na lekcje (nie więcej niż 5 w  semestrze)
 niekiedy narusza obowiązujące normy zachowań, ale środki zaradcze podjęte przez szkołę odnoszą pozytywny skutek.
 opuścił  bez usprawiedliwienia nie więcej niż 10 godzin lekcyjnych
 
5) Ocenę nieodpowiednią  otrzymuje uczeń, który;
 nie wywiązuje się wystarczająco z obowiązków ucznia,
 nie pracuje na miarę swoich możliwości i warunków,
 przejawia lekceważący stosunek do kolegów i  pracowników szkoły,
 nie przestrzega zasad czystości, higieny osobistej oraz estetyki,
 łatwo ulega negatywnym wpływom,
 czasami używa wulgarnych słów, określeń i gestów,
 często spóźnia się na lekcje i zdarzają mu się  nieusprawiedliwione
 nieobecności,
 zastosowanie przez szkołę środków zaradczych rokuje poprawę zachowania,
 opuścił  bez usprawiedliwienia nie więcej niż 40 godzin lekcyjnych.

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:
 ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych,
 poprzez swoje zachowanie utrudnia pracę innym – kolegom i pracownikom
 szkoły,
 jest arogancki i wulgarny
 znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż i zastraszanie,
 ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla innych,
 ulega nałogom i namawia do tego innych,
 często opuszcza bez usprawiedliwienia zajęcia szkolne,
 nie wykazuje poprawy mimo zastosowania przez szkołę środków zaradczych.
 
§ 74
 
1. Oceny wyrażone w stopniach dzieli się na:
  
1) ocenianie bieżące „cząstkowe”
 uczeń otrzymuje potwierdzenie tego, co poprawnie wykonał, co osiągnął, w czym jest dobry oraz wskazówki – co poprawić, co udoskonalić, nad czym jeszcze popracować,

 nauczyciel otrzymuje informację o trafności i efektywności stosowanych metod, środków i organizacji zajęć, a w razie słabych wyników – sygnał, że należy je modyfikować i zmieniać.
 
2) ocenianie śródroczne
 ocena śródroczna ma charakter diagnostyczno – informacyjny oraz motywująco – afirmacyjny (ukierunkowana jest na stymulowanie rozwoju ucznia).
 
3) ocenianie roczne
 określa poziom osiągniętych kompetencji zawartych w podstawie programowej oraz w standardach wymagań edukacyjnych.
 
§ 75
 
1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego lub kilku, a nawet wszystkich zajęć
edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu
nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu
przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
 
2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności, może zdawać
egzamin klasyfikacyjny.
 
3. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia nieklasyfikowanego z powodu
nieobecności nieusprawiedliwionych, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na
egzamin klasyfikacyjny. Podanie do przewodniczącego rady pedagogicznej powinno wpłynąć nie później niż w dniu posiedzenia komisji klasyfikacyjnej rady pedagogicznej.

4. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń :

a) realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki  uczeń
b)  spełniający obowiązek szkolny  poza szkołą.
 
Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia , o którym mowa w ust.4 pkt 2  nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi takiemu nie ustala się również oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 
5. Egzamin klasyfikacyjny, o którym mowa w ust.2.3,4  przeprowadza nauczyciel
właściwego przedmiotu, w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego
przedmiotu.
 
Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.

W skład komisji wchodzą:
1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły – jako przewodniczący
2) nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

6. W egzaminie mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów – wychowawca ucznia, rodzice dziecka (prawni opiekunowie).
7. Termin egzaminu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się najpóźniej 1 dzień przed posiedzeniem plenarnym rady pedagogicznej.
9. Pytania egzaminacyjne przygotowuje nauczyciel przedmiotu w formie pisemnej i ustnej.
10. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół, dołączając pisemne prace ucznia i informację z odpowiedzi ustnych.
11. Dokumentację przebiegu egzaminu przechowuje się w arkuszu ocen ucznia.
12. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji
przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.
 
§ 76
 
1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał oceny klasyfikacyjne roczne wyższe od stopnia niedostatecznego z zastrzeżeniem § 76 ust.9.
 
2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 76 ust.1 i 2 nie otrzymuje promocji i powtarza tę klasę, z zastrzeżeniem ust.4.

3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem”.

§ 77
 
1. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.
 
2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz ustnej, z wyjątkiem egzaminu
z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma formę ćwiczeń praktycznych.
 
3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu
ferii letnich.
 
4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
W skład komisji wchodzą:
 
1)  dyrektor lub wicedyrektor szkoły  - jako przewodniczący,
2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,
3)  nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia – jako członek komisji.
 
5. Nauczyciel , o którym mowa w ust.4 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych,  szczególnie uzasadnionych przypadkach.
W takim przypadku, dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego
nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne w szkole lub z innej
szkoły, w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 
6. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:
1)  skład komisji
2)  termin egzaminu,
3)  pytania egzaminacyjne,
4)  wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.
Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych
odpowiedziach.
Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 
7. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych  nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego
w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły, nie później
jednak niż do końca września.
 
8. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza
klasę z zastrzeżeniem ust.9.
 
9. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz
w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod
warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania,
realizowane w klasie programowo wyższej.
 
§ 78
 
1. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć  edukacyjnych uzyskane w klasie trzeciej oraz roczne oceny  klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja  zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne  wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.
 
2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim uzyskał po ustaleniu lub uzyskaniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
 
§ 79
 
1. W klasie trzeciej, okręgowa komisja egzaminacyjna zwana dalej „komisją okręgową”
przeprowadza egzamin  opanowania umiejętności określonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami.
 
§ 80
 
1. Egzamin w klasie trzeciej ma charakter powszechny i obowiązkowy z zastrzeżeniem  ust.2 i przeprowadza się go w miesiącu kwietniu w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
2. Uczniowie z dysfunkcjami mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanej do ich dysfunkcji na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  Opinia powinna być wydana przez poradnię nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym odbywa się sprawdzian. Opinię tę rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
3. Uczeń, który przerwał egzamin albo nie przystąpił do egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej w następnym roku z zastrzeżeniem ust. 4.
4. W poszczególnych przypadkach losowych, bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu w terminie do 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do
5. Wynik egzaminu odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
Wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły.
 
1) wyniki egzaminu oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach dla każdego ucznia, komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku o którym mowa w ust. 4 – do 31 sierpnia danego roku.
2) zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 dyrektor przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
 
6. Egzamin odbywa się w szkole, a odpowiedzialnym za jego organizację przebieg jest dyrektor szkoły.
7. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem są zwolnieni z egzaminu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem z niego najwyższego wyniku.
8. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

 


ROZDZIAŁ  XII
Postanowienia końcowe

§ 81
 
1. Szkoła używa pieczęci urzędowej i stempla według ustalonego wzoru.
 

§ 82
 
1. Posiada sztandar oraz ceremoniał uroczystości szkolnej.
 
§ 83
 
1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
§ 84
 
1. Szkoła może prowadzić działalność gospodarczą i zdobywać środki pozabudżetowe.
2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 
§ 85
 
1. Rada pedagogiczna uchwala statut szkoły i jego zmiany przy bezwzględnej
większości 3/4 przy obecności co  najmniej 2/3 składu rady pedagogicznej
 
2. Z wnioskiem o zmiany w statucie może wystąpić:
 
1) przewodniczący rady pedagogicznej
2) 1/3 członków rady pedagogicznej,
3)  organ prowadzący szkołę,
4)  organ nadzorujący szkołę.
 
3. Wniosek o zmiany w statucie w formie pisemnej kieruje się do rady pedagogicznej.
 
§ 86
 
1. Dyrektor szkoły ma prawo do podejmowania doraźnych decyzji w sprawach nie
ujętych w statucie szkoły.

 
 

Pogoda

Nauczyciele